Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

απόβλητα

     apo΄vlita    
wastes

     γουέϊστς    

Ερμηνεία:

Απόβλητο είναι κάθε αντικείμενο ή ουσία,  που ο κάτοχός του το απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει. Ανάλογα με τη φυσική τους τα αποβλητα διακρίνονται στα  στερεά, υγρά και αέρια.

Στερεά απόβλητα. Στα στερεά απόβλητα  περιλαμβάνονται τα  αστικά απορρίμματα,  βιομηχανικά απορρίμματα (π.χ. τα κενά συσκευασίας, άδεια βαρέλια, χαρτοκιβώτια, πλαστικά περιτυλίγματα),  απόβλητα οικοδομικών κατεδαφίσεων,  πετρελαιοειδή, απόβλητα κτηνοτροφικών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων,  απόβλητα των ορυχείων και των μεταλλείων,  απόβλητα εκσκαφών (από ξηρά και θάλασσα), η ιλύς από την επεξεργασία αστικών λυμάτων και τη βιομηχανία, τα νοσοκομειακά απορρίμματα, τα ελαστικά και τα σκραπ κ.α.

Τύποι στερεών αποβλήτων.

 Η ταξινόµησή τους µπορεί να γίνει είτε ως προς τη φύση τους (τα υλικά που περιέχουν) είτε ως προς την πηγή προέλευσής τους. Με βάση το πρώτο σύστηµα κατάταξης µπορούν να χωριστούν σε ραδιενεργά, χηµικά (τοξικά, ευκόλως αντιδρώντα, διαβρωτικά), βιολογικά, εύφλεκτα, εκρηκτικά.

Με βάση πάλι το πρώτο σύστηµα κατάταξης διακρίνονται σε συµβατικά στερεά απόβλητα (conventional solid wastes) και επικίνδυνα στερεά απόβλητα (hazardous wastes) ή τοξικά (toxic).

Με βάση το δεύτερο σύστηµα κατάταξης διακρίνονται σε οικιακά (απορρίµµατα, σκουπίδια) και βιοµηχανικά. Τα συµβατικά στερεά απόβλητα διακρίνονται σε:

υπόλοιπα τροφίµων (garbage): προέρχονται από όλα τα στάδια προετοιµασίας τροφής. Είναι ζωϊκά και φυτικά υπόλοιπα.

στερεά υπόλοιπα (rubbish) εκτός τροφίµων ή άλλων υλικών που µπορούν να υποστούν σήψη: είναι χαρτιά, πλαστικά, υφάσµατα, ελαστικά, ξύλα, δέρµατα, γυαλί, κεραµικά, µεταλλικά κουτιά, µέταλλα κλπ.

στάχτες και κατάλοιπα καύσης (ashes and residues): αποτελούνται από σκόνες, στάχτες, κάρβουνα και µικρά κοµµάτια µερικώς καµένων υλικών. Τα κατάλοιπα των µονάδων παραγωγής ενέργειας δεν ταξινοµούνται εδώ.

υλικά οικοδοµών (demolition and construction wastes): περιλαµβάνουν σκόνη, πέτρες, τούβλα, τσιµέντο, γύψο, ξυλεία, στέγες, υδραυλικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισµό.

• διάφορα απόβλητα: εγκαταλελειµµένα αυτοκίνητα, σκουπίδια από δρόµους, από χαντάκια κλπ.

• στερεά απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων (treatment plant wastes): εδώ ταξινοµούνται όλα τα στερεά και ηµιστερεά (λάσπες) από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, αστικών και βιοµηχανικών αποβλήτων.

αγροτικά απόβλητα (agricultural wastes): εδώ ταξινοµούνται τα απόβλητα διαφόρων δραστηριοτήτων όπως καλλιέργειες πάσης φύσεως, παραγωγή γάλακτος, κτηνοτροφία, κτηνοτροφές. Ως επικίνδυνα στερεά απόβλητα θεωρούνται όσα προκαλούν, άµεσα ή µετά από χρονικό διάστηµα, κίνδυνο στον άνθρωπο, τα ζώα ή τα φυτά.

 Ένα απόβλητο ταξινοµείται ως επικίνδυνο όταν είναι:

• εύφλεκτο (χρώµατα, διαλύτες, βενζίνη) • διαβρωτικό (καθαριστικά βιοµηχανικής ή οικιακής χρήσης)

• αντιδρά εύκολα (οξέα, βάσεις, αµµωνία, υπόλοιπα χλωρίωσης)

• τοξικό (περιέχει µια ή περισσότερες από τις ουσίες που χαρακτηρίζονται τοξικές, καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τερατογόνες, σε όρια που υπερβαίνουν τα θεσµοθετηµένα).

Τα βιολογικά απόβλητα προέρχονται από νοσοκοµεία και εργαστήρια βιολογικών ερευνών.

Τοξικά απόβλητα παράγονται καθηµερινά σε µεγάλες ποσότητες ως αποτέλεσµα βιοµηχανικής δραστηριότητας αλλά και σε µικρές ποσότητες σε επίπεδο νοικοκυριού, από τη διάθεση άδειων (ή µισοάδειων) συσκευασιών προϊόντων καθαρισµού (απολυµαντικά, καθαριστικά µπάνιου, κουζίνας, τζαµιών, δαπέδων, χλώριο και αµµωνία, διαλυτικά καθαρισµού, καθαριστικά λεκέδων, καθαριστικά αποχέτευσης), προϊόντων οικιακών επισκευών (γαλακτώµατα και βαφές, αραιωτικά, διαλυτικά χρωµάτων, λάκες και βερνίκια, συντηρητικά ξύλου, οξέα για αποµάκρυνση σκουριάς, πίσσα και λοιπά στεγανωτικά οροφής), υλικών κηπουρικής (ζιζανιοκτόνα, εντοµοκτόνα, παρασιτοκτόνα), προϊόντων αυτοκινήτου (βενζίνη, χρησιµοποιηµένα λάδια, αντιψυκτικό, οξέα µπαταρίας, διαλύτες, υγρά φρένων, αντισκωριακά) καθώς και προϊόντων γενικής φύσης (µπαταρίες, µπογιές, µελάνες και χρώµατα, κόλλες).

Οκιακά Στερεά Απορρίµµατα. Σε επίπεδο Κοινότητας, τα αστικά στερεά απόβλητα διαχωρίζονται σε:

οικιακά (household): όσα µαζεύονται σε επίπεδο νοικοκυριού,

κοινοτικά (municipal): όσα µαζεύονται µέσω ή για λογαριασµό της κοινότητας Τα κοινοτικά είναι λοιπόν τα οικιακά και όσα µαζεύονται σε επίπεδο κτιρίου (σχολεία, νοσοκοµεία κλπ) και µικρών επιχειρήσεων. Αυτά µπορεί να έχουν συλλεγεί

• µε τον παραδοσιακό τρόπο (σακούλες, ογκώδη αντικείµενα, κήπου)

• ξεχωριστά (χαρτί, γυαλί, µέταλλα, επικίνδυνα κλπ). Τα στερεά απόβλητα από αγροτικές περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από κοινοτικούς φορείς καταχωρούνται και αυτά ως οικιακά (similar household waste). Τέλος, οι φιάλες που ξαναγεµίζονται δεν θεωρούνται απόβλητα.

 Υγρά απόβλητα: Στα υγρά απόβλητα περιλαμβάνονται τα στερεά υπολείμματα τα οποία είναι διαλυμένα σε ένα υγρό μέσο (νερό ή κάποιο οργανικό διαλύτη) και αποτελούν σήμερα μια από τις κυριότερες πηγές ρύπανσης του περιβάλλοντος.  

Κύριες πηγές προέλευσης των υγρών αποβλήτων είναι τα οικιακά, τα αστικά και τα βιομηχανικά απόβλητα. Γενικά οι κύριοι ρύποι των υγρών αποβλήτων είναι τα οργανικά βιοαποικοδοµήσιµα υλικά, τα οργανικά μη βιοαποικοδοµήσιµα υλικά, θρεπτικά υλικά, τοξικές ουσίες (π.χ. θειούχα, τα χρωµικά, τα αρσενικικά άλατα, τα κυανιούχα, οι φαινόλες και τα παράγωγά τους, τα οργανοσφωρικά, το οργανικό θείο, τα αλογόνα), βαρέα μέταλλα, άλλα ανόργανα υλικα (π.χ. χλωριούχο νάτριο), παθογόνοι μικροοργανισμοί (π.χ. Escherichiacoli κ.α.

Συγκεκριμένα τα σημαντικότερα συστατικά των αστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων είναι τα αιωρούμενα στερεά,  το  Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (BOD5), το Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο COD και το άζωτο.

Αέρια απόβλητα (ή αερολύματα): Στα αέρια απόβλητα περιλαμβάνονται  κυρίως τα αστικά αερολύματα και τα αέρια απόβλητα από την μεταποίηση.

Συνήθως είναι στερεά πολύ μικρής κοκκομετρίας και χαμηλού βάρους, που μπορούν να μεταφερθούν μέσω του αέρα, αλλά και εκνεφώματα υγρών (οργανικών διαλυτών, οξέων και άλλων ουσιών) τα οποία παρουσιάζουν υψηλή τάση εξάτμισης.

Τα κύρια συστατικά των αέριων αποβλήτων είναι το Μονοξείδιο του άνθρακα (CO), Διοξείδιο του άνθρακα (CO2), Οξείδια του Θείου (SOx) με σημαντικότερο εκπρόσωπο το διοξείδιο του θείου (SO2), Οξείδια του αζώτου (NOx) με συνηθέστερα το μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) και το διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2), Υδρογονάνθρακες (HCs), Σωματίδια (PM10 δηλ. με διάμετρο μικρότερη των 10 μm) και  το Όζον (Ο3).

Ενώ οι κυριότερες πηγές των αερολυμάτων είναι οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας, η οικιακή θέρμανση, η κυκλοφορία των οχημάτων, τα διυλιστήρια, οι χαρτοποιίες, τα βαφεία, τα υαλουργεία, τα χυτήρια, οι µονάδες θερµής κατεργασίας ορυκτών (υδρύαλος – αλουµίνα), τα ξηραντήρια γεωργικών προϊόντων κ.α.Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

Kizito Kuchibanda, Aloyce W. Mayo
ScientificWorldJournal. 2015; 2015: 981756. Published online 2015 Dec 8. doi: 10.1155/2015/981756
 
Sanket Mohan Doiphode, Indira N. Hinduja, Harish S. Ahuja
J Clin Diagn Res. 2016 Sep; 10(9): LC06–LC11. Published online 2016 Sep 1. doi: 10.7860/JCDR/2016/21384.8521
 
Spyridon Ntougias, Kostas Bourtzis, George Tsiamis
Biomed Res Int. 2013; 2013: 784591. Published online 2013 Oct 3. doi: 10.1155/2013/784591
 


Συνώνυμα:
sewage (σούτζ)

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Υγιεινή: